Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Optel of aftrek dae en tyd vanaf die datum

Tyd adder calcultor - voeg tyd tot op datum of tyd af te trek vanaf die datum.