Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Bereken dae en tyd tussen datums

Bereken die tyd tussen twee keer, die berekening van dae tussen datums, minute, ure, dae, weke, jare
en